Nhận tin nhắn SMS trên web

Trên trang web này bạn sẽ có thể nhận tin nhắn sms. Nó bao gồm một số số điện thoại có thể được sử dụng để gửi tin nhắn SMS đến. Các tin nhắn SMS sau đó sẽ xuất hiện trên trang web. Nó là miễn phí để sử dụng trang web và nó không yêu cầu đăng ký để sử dụng nó. Điều này rất hữu ích cho việc nhận tin nhắn SMS mà không đưa ra của bạn thực sự số điện thoại.

Để bắt đầu sử dụng chỉ cần gửi tin nhắn đến các số điện thoại được liệt kê trên trang nhất.

Hãy chấp nhận một lời xin lỗi nếu văn bản này là không chính xác bằng văn bản. Văn bản này đã được dịch từ tiếng Anh bằng Google Translate.